Monday, October 22, 2018

AVT KHYBER DRAMA'S

NO LIFT | EP # 16 [ 17-01-2017 ] | AVT...

https://www.youtube.com/watch?v=b2_kJca_5hk

BORDER | EP # 05 [ 16-01-2017 ] | AVT Khyber

https://www.youtube.com/watch?v=rCaeLxeRapE

DA PAKLAY LA BLA | EP # 15 [ 15-01-2017 ]...

https://www.youtube.com/watch?v=uwOXkE_jHMs

CONGO BANGO| EP # 01 [ 13-01-2017 ]

https://www.youtube.com/watch?v=e2_w8EkPEgA

USTAD AU BALKAY | EP # 19 [ 12-01-2017 ] |...

https://www.youtube.com/watch?v=u6BjrXbck9o

SAKOONDARI | EP # 31 [ 11-01-2017 ] | AVT Khyber

https://www.youtube.com/watch?v=2UFFTf0mzYs

BE BANGRO LASOONA | EP # 02 [ 11-01-2017 ] |...

https://www.youtube.com/watch?v=sAe1KL4YcNs

DRAMA ” SRREKY ” | EP # 02 [ 09-01-2017 ]...

https://www.youtube.com/watch?v=nGzqHOmTxqg

BORDER | EP # 04 [ 09-01-2017 ] | AVT Khyber

https://www.youtube.com/watch?v=1sfJ5karLYg

DA PAKLAY LA BLA | EP # 14 [ 08-01-2017 ]...

https://www.youtube.com/watch?v=1eObUsn9IcE

Latest TV Shows

Random Videos