Monday, October 15, 2018

AVT KHYBER MUSIC SHOWS

NAVAY RANG [ 03-01-2017 ] | AVT Khyber

https://www.youtube.com/watch?v=HMQeRX1iHgY

DA SAPARLAY SUROONA ” PEW ” [ 01-01-2017 ] | AVT...

https://www.youtube.com/watch?v=2sUSYhgwQSc

NAWAY RANG [ 27-12-2016 ] | AVT Khyber

https://www.youtube.com/watch?v=TZjZ6yJS628

KHYBER BEATS TANG TAKOOR [ 26-12-2016 ] | AVT Khyber

https://www.youtube.com/watch?v=EAJKdiJFpws

NAVAY RANG [ 25-12-2016 ] | AVT Khyber

https://www.youtube.com/watch?v=dEA2m3nbBHk

Khyber Beats SANG PA SANG [ 22-12-2016 ] | AVT Khyber

https://www.youtube.com/watch?v=BrmyA8TNlEE

KHYBER BEATS ON DEMAND [ 21-12-2016 ] | AVT Khyber

https://www.youtube.com/watch?v=Y-2dfuvWWbQ

NAWAY RUNG ” PEW ” [ 20-12-2016 ] | AVT Khyber

https://www.youtube.com/watch?v=7h7uXZdC0PI

Latest TV Shows

Random Videos